top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

กินทุเรียนแล้วได้อะไร?

กินทุเรียนแล้วได้อะไร ??

นอกจากความอร่อย แคลอรี่และน้ำตาลในปริมาณสูงนั้นก็อาจส่งผลให้น้ำหนักและรอบเอวเพิ่มขึ้นได้เช่นกันนะคะ....

#ทุเรียน


bottom of page