top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

กินลูกชิ้นอย่างไร ห่างไกลมะเร็ง

Updated: Dec 13, 2021

เนื้อสัตว์แปรรูปนอกจากจะมีสารไนเตรทและไนไตรท์ ซึ่งเป็นสารที่ก่อมะเร็งได้แล้ว ยังมักมีเกลือโซเดียมสูง ซึ่งการบริโภคเกลือโซเดียมที่มากเกินพอดี จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไต โรคความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้

กินลูกชิ้นอย่างไร ห่างไกลมะเร็ง

Comments


bottom of page