top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน เลยกินแหลก เสี่ยง ?

บางคนภายนอกเหมือนไม่อ้วน BMIปกติ แต่มีไขมันพอกตับ หรือไขมันในช่องท้อง (visceral fat) สะสม เรียก TOFI (Thin outside, fat inside) เพิ่มความเสี่ยงเบาหวานได้ค่ะ ไม่มีอาการ แต่ตรวจสุขภาพอาจเจอความผิดปกติได้...


댓글


bottom of page