top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

กินแบบไหน ถูกใจเซลล์มะเร็ง

โรคมะเร็งอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด และการกินก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งด้วย

ชวนฟังต่อใน podcast กันค่ะ

https://youtu.be/6Eo_Ncp2wQ4


bottom of page