top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

กินไส้กรอก แล้วได้อะไร ?

IARC หน่วยงานด้านวิจัยมะเร็งของ WHO จัดให้

เนื้อแปรรูป เช่น ไส้กรอก เบค่อน ซาลามี่ อยู่ใน Group 1 carcinogen คือหลักฐานบ่งว่ากินแล้วก่อมะเร็ง

เนื้อแดง เช่น หมู วัว แกะ จัดอยู่ใน Group 2a คือ มีความเป็นไปได้ที่จะก่อมะเร็ง

กินไส้กรอกแล้วได้อะไร

Comments


bottom of page