top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

5 ข้อเท็จจริงของน้ำตาลเทียมที่เราอาจจะไม่รู้

5 ข้อเท็จจริงของน้ำตาลเทียมที่เราอาจจะไม่รู้


"ลดน้ำหนัก ควรใช้น้ำตาลเทียม"


ความจริงคือ หลายงานวิจัยพบว่า น้ำตาลเทียมก็ยังส่งผลอ้วน เสี่ยงเบาหวานและโรคหัวใจได้


bottom of page