top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

ความหนาแน่นของมวลกระดูก ที่ลดลงตามอายุ

จากกราฟจะเห็นว่าผู้หญิงยิ่งอายุมากขึ้น ความหนาแน่นของมวลกระดูกจะลดลงเยอะกว่าผู้ชาย

แล้วเราจะดูแลรักษากระดูกอย่างไร

ชวนฟังคำตอบใน #SingleBeing กันค่ะ

ความหนาแน่นของมวลกระดูก

Commentaires


bottom of page