top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

รีวิว แฮมกระป๋อง SPAM

"แฮมกระป๋อง"

เป็นอีกหนึ่งเนื้อแปรรูปที่ไม่ควรทานบ่อย อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งอีกด้วยค่ะ 🍖🥓


bottom of page