top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

เมื่อเห็นคนละเมอ

Don't : อย่าไปปลุก เพราะอาจเกิดอันตรายกับทั้งสองฝ่าย


Do : ค่อยๆพยุงพากลับเตียง

Do : ระวังอย่าให้ใกล้ของมีคม หรือวัตถุที่จะเป็นอันตรายได้


Commentaires


bottom of page