top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

12 ผักผลไม้ที่ยาฆ่าแมลงปนเปื้อนสูงสุดในปี 2020

12 ผักผลไม้

ที่ยาฆ่าปนเปื้อน"สูงสุด"ในปี 2020

โดย EWG ซึ่งเป็นองค์กรอิสระของอเมริกา


bottom of page