top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

3 เมนูเจสุดฮิต

เลือกเมนูสุขภาพให้ดีๆ อย่าให้สะเทือนไตกันนะคะ 💛

**ในหนึ่งมื้อ ไม่ควรกินโซเดียมเกิน 600 มิลลิกรัม

bottom of page