top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

5 ข้อเท็จจริงของน้ำตาลเทียมที่เราอาจจะไม่รู้

5 ข้อเท็จจริงของน้ำตาลเทียมที่เราอาจจะไม่รู้

"ลดน้ำหนัก ควรใช้น้ำตาลเทียม"

ความจริงคือ หลายงานวิจัยพบว่า น้ำตาลเทียมก็ยังส่งผลอ้วน

เสี่ยงเบาหวานและโรคหัวใจได้Comments


bottom of page