top of page

บทความและอินโฟกราฟิก

PM2.5 ส่งผลอะไรบ้างกับสุขภาพ

สถานการณ์ PM 2.5 ในกทม. เริ่มจะมีผลกระทบต่อสุขภาพและปริมาณฝุ่นละอองได้เพิ่มขึ้น โดยพื้นที่ริมถนน มีค่าฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐาน เลี่ยงออกกำลังกลางแจ้ง ปิดหน้าต่าง เปิดเครื่องกรองอากาศ #มลพิษทางอากาศ

ชวนฟัง https://youtu.be/SI-6WEY63Iw
Comments


bottom of page